Krbová kamna THORMA KERPEN W hnědý

5 291,- Kč s DPH
dodání do 3-5 dní
Dodáme v úterý 8.12.2020

Kusů:

Kamna jsou vyrobena tak, že je možné je jednoduše pomocí spojovacího kusu připojit na existující domovní komín. Spojka musí být dle možnosti krátká a přímá, umístěná vodorovně nebo s mírným stoupáním. Spojky je třeba utěsnit. Při instalaci a provozu kamen je třeba dodržovat národní a evropské normy, místní, stavební a taktéž požárně-bezpečnostní předpisy. Z toho důvodu informujte před zapojením kamen příslušného krajského revizního technika. Je třeba zabezpečit dostatečné množství spalovacího vzduchu, a to především v místnostech s těsně zavřenými okny a dveřmi (těsnící klapka). Výpočet komínu se provádí podle ČSN 73 4201. Před umístěním kamen se přesvědčte, zda konstrukce, na níž mají být kamna uložena, má dostatečnou nosnost pro hmotnost kamen. V případe nedostatečné nosnosti je třeba učinit příslušná opatření (např. položení desky na rozložení zátěže).

Specifikace

Kód: 1153100
Výrobce: Thorma
Akumulace: Ne
Barva kamen: Ostatní
Externí přívod vzduchu: Ne
Materiál: Ocelová
Ø kouřovodu (mm): 120
Obložení: Ostatní
Palivo: Dřevo, ekobrikety
Tvar: Hranatý
Umístění: Volně stojící
Výsuvný mechanizmus: Ne
Vývod kouřovodu: Zadní

Popis

1. Pokyny pro instalaci Kamna jsou vyrobena tak, že je možné je jednoduše pomocí spojovacího kusu připojit na existující domovní komín. Spojka musí být dle možnosti krátká a přímá, umístěná vodorovně nebo s mírným stoupáním. Spojky je třeba utěsnit. Při instalaci a provozu kamen je třeba dodržovat národní a evropské normy, místní, stavební a taktéž požárně-bezpečnostní předpisy. Z toho důvodu informujte před zapojením kamen příslušného krajského revizního technika. Je třeba zabezpečit dostatečné množství spalovacího vzduchu, a to především v místnostech s těsně zavřenými okny a dveřmi (těsnící klapka). Výpočet komínu se provádí podle ČSN 73 4201. Před umístěním kamen se přesvědčte, zda konstrukce, na níž mají být kamna uložena, má dostatečnou nosnost pro hmotnost kamen. V případe nedostatečné nosnosti je třeba učinit příslušná opatření (např. položení desky na rozložení zátěže).

2. Všeobecné bezpečnostní předpisy Hořením paliva se uvolňuje tepelná energie, která vede k značnému zahřátí povrchu kamen, dvířek spalovacího prostoru, kliky u dveří a rukojetí ovládacích prvků, bezpečnostního skla, kouřových potrubí a příp. čelní stěny kamen. Nedotýkejte se těchto částí bez příslušného ochranného oděvu nebo pomůcek (žáruvzdorné rukavice nebo jiné pomůcky). Upozorněte na toto nebezpečí děti a dbejte na to, aby se v době topení nezdržovaly blízko kamen.

3. Vhodná paliva Vhodným palivem je polenové dřevo o délce od 15 do 20 cm a obvodu 30 cm a hnědouhelné brikety. Je dovoleno používat jen polenové dřevo sušené vzduchem. Spalování odpadu a především plastů je podle zákonu o ochraně před emisemi zakázáno. Kromě toho, takové palivo poškozuje ohniště a komín a vede k poškození zdraví a důsledkem zápachu i k obtěžování sousedů. Maximální vlhkosti 20 % vzduchem sušeného polenového dřeva je možno dosáhnout po minimálně jednoroční (měkké dřevo) nebo dvouroční (tvrdé dřevo) době sušení. Dřevo není stáležhnoucí palivo, proto je nemožné nepřerušované topení dřevem po celou noc. Zakázáno je používat i kapalná paliva.

4. Zatápění Při prvním zatápění není možné zabránit zápachu, který se vytvořil důsledkem vysoušení ochranného nátěru, a který zmizí v krátké době. V průběhu zatápění by měla být místnost s kamny dobře větraná. Důležitý je rychlý průběh zatápění, protože v případě špatného postupu dochází ke zvýšení emisí. Když se zatápěcí palivo dobře rozhoří, přiložíme další palivo. Nikdy nepoužívejte na zatápění líh, benzín nebo jiné hořlavé kapaliny. Zatápějte vždy pomocí kusu papíru, třísek a menšího množství paliva. Ve fázi zatápění přivádějte do kamen jak primární, tak i sekundární vzduch. V době zatápění nenechávejte kamna nikdy bez dozoru.

5. Provoz většího počtu ohnišť Při provozu většího počtu ohnišť v jedné místnosti nebo v jedné vzduchové soustavě je nutno zabezpečit potřebný přívod spalovacího vzduchu.

6. Topení v přechodném období V přechodném období, tj. při vyšší vnější teplotě, může v případě náhlého vzrůstu teploty docházet k poruchám tahu komínu a spaliny se dokonale neodvádějí. V tomto případe je třeba naplnit ohniště jen malým množstvím paliva a topit s otevřeným regulátorem primárního vzduchu, tak, aby se naplněné palivo spálilo rychleji (plamenem) a tím se stabilizoval tah komínu. Ke zlepšení proudění vzduchu pod ohništěm je třeba častěji opatrně prohrábnout popel.

7. Čištění a kontrola Kamna a kouřovody je třeba jedenkrát za rok – nebo i častěji, např. při čištění komínu – zkontrolovat, zda se v nich nevytvořily usazeniny a případně je vyčistit. I komín je potřebné dát pravidelně vyčistit kominíkem. Intervaly čištění komínu stanoví příslušný revizní technik. Kamna by měl každý rok zkontrolovat odborník. Po ukončení provozu odstrante popel z ohniska skrze popelové dvířka. Popel propadává do popelové krabice. Teplou popelovou krabici vynášejte pomocí manipulačního klíča,

8. Provedení Kamna bez samouzavíracích skleněných dvířek musí být napojena na vlastní komín. Jejich provoz s otevřeným ohništěm je povolen jen pod dohledem. Při dimenzování komínu je třeba se řídit ČSN 73 4201. Kamna mají stáležhnoucí ohniště.

9. Spalovací vzduch Protože kamna jsou ohniště závislá na okolním vzduchu a odebírají spalovací vzduch z místnosti, je nutno zabezpečit potřebný přívod spalovacího vzduchu. V případe utěsněných oken a dveří (např. ve spojení s opatřeními na úsporu energie) se může stát, že není zabezpečen potřebný přívod čerstvého vzduchu, což může ovlivnit tah krbových kamen. Taktéž to může nepříznivě ovlivnit Váš pocit pohody nebo dokonce Vaši bezpečnost. V některých případech je nutné zabezpečit dodatečný přívod čerstvého vzduchu např. zabudováním vzduchové klapky blízko kamen nebo položením potrubí na spalovací vzduch vedoucí do exteriéru nebo do dobře větrané místnosti (kromě kotelny). Především je třeba zabezpečit, aby byla potrubí na spalovací vzduch během provozu ohniště otevřena. Odsávače par umístněné v tytéž místnosti jako ohniště, mohou negativně ovlivnit funkci kamen (může docházet až k úniku kouře do obývané místnosti, přesto, že jsou dvířka ohniště zavřena) a nesmějí se tedy v žádném případě provozovat současně s kamny

Technické parametry:

Brutto hmotnosť [kg]: 56
Výkon [kW]: 5
Bezpečná vzdialenosť (bok): 40
Bezpečná vzdialenosť (vzadu): 40
Bezpečná vzdialenosť (vpredu): 60
Teplota spalín (drevo):269
Účinnosť (drevo): 78.2
CO (drevo): 750
Rozmery s balením (v x š x h): 941x355x400
Výhrevnosť [m3]: 48-124
Pripojenie dymovodu: zadn?
Teplota spalín (brikety): 321
Teplota spalín (čierne uhlie): 276
Účinnosť (brikety): 71.1
Účinnosť (čierne uhlie): 72.4
Prach (drevo): 30
 

Značka: Thorma

dále nabízíme

doprava zdarma
na vybrané produkty
 
Vrácení zboží
zboží můžete vrátit do 14 dnů
 
+420 777 078 054
uživatelská podpora